Geodézie Česká Třebová s.r.o.

Ceník

BODOVÁ POLE

TABULKA č.1
POPIS MJ CENA v KČ
1 Stabilizace geodetickou značkou bod 300-700
2 Měření a výpočty souřadnic bod 500-950
3 Technická nivelace Km 800-1500
4 Přesná nvelace Km 1500-4000
5 Trigonometrická nivelace Km 500-1200

Bodová pole-geodetické body se zřizují jako polohový a výškový základ.

Takto určené body slouží pro měření tématických map, zaměřování skutečného provedení staveb, vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, určování posunů a přetvoření staveb a při pozemkových úpravách.

Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm.b) nebo c) zákona 200/1994 Sb.

Rozpětí cen v položce je ovlivněno přesnosti určení polohy a výšky, a obtížnosti měření.

V ceně je zahrnuta stabilizace popř. signalizace, zaměření souřadnic bodu, výpočet souřadnic bodů v celostátním systému nebo místním systému, vyhotovení seznamu souřadnic a výšek, vyhotovení geodetických údajů o bodu, grafické znázornění sítě bodů.

ZHOTOVENÍ MAPY

TABULKA č.2
POPIS MJ CENA v KČ
1 Polohopis a výškopis intravilán M1:250 ha 8500-21500
2 Polohopis a výškopis intravilán M1:500 ha 6500-17500
3 Polohopis a výškopis intravilán M1:1000 ha 5000-15000
4 Polohopis a výškopis extravilán všech měřítek ha 3000-10000

Zhotovení mapy-mapy se vyhotovují jako podklad pro projektové práce, jako geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, nebo jako podklad pro územní řízení.

Okolnosti o zhotovení mapy se uvedou v technické zprávě. Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm.b) nebo c) zákona 200/1994 Sb.

Rozpětí cen v položce je ovlivněno využitelnosti stávajících map, přesnosti a měřítku mapy, rozsahu měřených a zpracovávaných dat, obtížnosti při měření v terénu, formě výstupu (analogová nebo digitální mapa).

PODZEMNÍ a NADZEMNÍ VEDENÍ

TABULKA č.3
POPIS MJ CENA v KČ
1 Zjištění průběhu podzemního vedení u správce hm 40-100
2 Ověření průběhu kabelového podzemního vedení detektorem hm 280-700
3 Ověření průběhu trubního podzemního vedení detektorem hm 350-800
4 Zaměření a zobrazení průběhu podzemních a nadzemních vedení hm 750-900
5 Hodinová sazba při vyhledávání poruch a markerů hod 500-1200

Podzemní a nadzemní vedení-práce se provádí zpravidla jako dokumentace skutečného provedení stavby inženýrských sítí, polohopisný prvek map pro přípravu a projektování staveb, vyhledávání poruch a markerů.

Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm. c) zákona 200/1994 Sb.

Výkon obsahuje vyhledání podkladů z dokumentace správce, vyhledání zařízení detektorem nebo jiným způsobem, označení průběhu trasy, geodetické zaměření v dohodnutém systému, kontrolní kresba, seznam souřadnic bodů, vyhledání poruchy, vyhledání markerů, schvalovací protokol o úplnosti a průběhu určované trase inženýrské sítě, technická zpráva.

Rozpětí cen v položce je ovlivněno náročnosti obstarání podkladů od správce, kvalitě podkladů, náročnosti vyhledání trasy inženýrské sítě, hustoty měřených bodů a formě výstupu.

ZHOTOVENÍ PROFILU TERÉNEM, VODNÍM TOKEM, STAVEBNÍM NEBO INŽENŹRSKÝM OBJEKTEM

TABULKA č.4
POPIS MJ CENA v KČ
1 Podélný profil terénem hm 400-850
2 Podélný profil vodních toků hm 600-1100
3 Podélný profil silnic a dálnic hm 450-1050
4 Podélný profil železnic hm 700-1900
5 Příčný profil terénem 30 m 300-650
6 Příčný profil vodních toků 30 m 400-900
7 Příčný profil silnic a dálnic 30 m 300-800
8 Příčný profil železnic 30 m 500-1500

Zhotovení profilu terénem, vodním tokem a inženýrským objektem-podélné nebo příčné profily se zhotovují zpravidla jako podklad pro projektové práce liniových staveb, v těchto případech není požadován nový mapový podklad území, dále se profily zhotovují v místech křížení podzemních sítí (dodržení minimálních vzdáleností určených správcem sítě).

Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm. c) zákona 200/1994 Sb.

Výsledkem geodetických prací je soubor příčných profilů dle objednavatele, podélný profil požadovaného území, seznamy souřadnic měřených bodů, vyznačení profilů v terénu, technická zpráva.

Rozpětí cen v položce je ovlivněno obtížnosti geodetických prací v terénu, volbě souřadnicového systému (celostátní nebo místní), forma výstupu.

URČENÍ KUBATURY HMOTY

TABULKA č.5
POPIS MJ CENA v KČ
1 Podrobné polohopisné a výškové zaměření, určení kubatury ha 18000-30000

Určení kubatur hmoty-práce se provádí pro určení zemních bilancí při projektování terénních úprav, pro určení kubatur těžby nerostných surovin, pro určení kubatury přemístěné zeminy při zemních prací, pro určení objemu vody ve vodním dílu (kategorizace rybníků).

Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm. c) zákona 200/1994 Sb.

Výkon obsahuje polohové a výškové určení povrchové situace-terénního reliéfu před terénními úpravami (přetvořením terénu), polohové a výškové určení terénu po terénních úpravách, určení kubatury, technickou zprávu.

Rozpětí cen v položce je ovlivněno obtížnosti geodetických prací v terénu, sjednané formě výsledného elaborátu.

VYTYČENÍ PROSTOROVÉ POLOHY OBJEKTU

TABULKA č.6
POPIS MJ CENA v KČ
1 Objekt standartní přesnosti projektované prostorové polohy bod 40-700
2 Objekt vysoké přesnosti projektované prostorové polohy bod 700-2400
3 Bod objektu jednotlivě samostatně vytyčovaný bod 500-4500

Vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení polohy a tvaru nebo výšky objektu stavby-práce se provádí na stavbách dle závazné geodetické části platné projektové dokumentace, která byla schválena příslušnými orgány a které byly ověřeny oprávněnou osobou, položka zahrnuje i hranice dočasných i trvalých záborů.

Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm. c) zákona 200/1994 Sb., mimo §13, odst.4, písm.e) vyhlášky č.31/1995 Sb.

Výsledkem je vytyčení objektu (výšky, polohy nebo obou částí) a označení každého vytyčeného bodů vhodnou značkou, která umožňuje další stavební činnost.

Body se vytyčují z vytyčovací sítě nebo z již dříve určených bodů vymezujících prostorovou polohu objektu, vytyčené body se předávají přímo na místě s vytyčovacím protokolem přímo investorovi, anebo jeho pověřeným zástupcem.

Rozpětí cen v položce je ovlivněno charakterem vytyčovaného objektu, přesnosti vytyčovaných bodů, podmínkami na stavbě, počtu vytyčovaných bodů při jednom výjezdu, náročnosti a způsobu stabilizace vytyčovaných bodů.

KONTROLNÍ MĚŘENÍ POLOHY A TVARU OBJEKTU, DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

TABULKA č.7
POPIS MJ CENA v KČ
1 Stavební objekty s prostorovou skladbou bod 300-600
2 Stavební objekty liniové, mimo podzemních vedení bod 400-900
3 Stavební objekty liniové - podzemních vedení bod 300-600

Kontrolní měření polohy a tvaru objektu, dokumentace skutečného provedení stavby-práce se provádí za účelem kontroly dodržování prostorového umístění stavby a tvaru stavby dle schválené projektové dokumentace.

Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm. c) zákona 200/1994 Sb.

Geodetické práce obsahují geodetické zaměření polohy, výšky a tvaru anebo jiných geometrických parametrů, které jsou závazné dle projektové dokumentace, kontrolu předchozího vytyčení, porovnání projektovaných a skutečných geometrických parametrů již zhotovených objektů, poloha inženýrských sítí a podzemních objektů se zásadně dokumentuje před zakrytím (pokud to není možné, tento fakt se dokumentuje v technické zprávě).

Rozpětí cen v položce je ovlivněno podmínkami při měření v terénu, formou výstupu.

ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU

TABULKA č.9
POPIS MJ CENA v KČ
1 Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku (vyznačení budovy apod.) bez použití mapy bývalého pozemkového katastru. nová parcela, díl, hm 3500-6500
2 Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku (vyznačení budovy apod.) s použitím mapy bývalého pozemkového katastru, která má shodné měřítko s mapou katastrální. nová parcela, díl, hm 4500-7500
3 Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku (vyznačení budovy apod.) s použitím mapy bývalého pozemkového katastru, která nemá shodné měřítko s mapou katastrální. nová parcela, díl, hm 4500-10000
4 Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemena. hm 3000-6000

Zhotovení geometrického plánu- práce se provádí za účelem vyhotovení podkladů pro změny vlastnických (právních) vztahů k nemovitostem, pro změny vlastnických hranic pozemků a pro zápis právních vztahů do katastru nemovitostí.

Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm. a) zákona 200/1994 Sb.

Práce pro vyhotovení geometrického plánu obsahují vyhledání podkladů na katastrálním úřadu, geodetické práce v terénu, vyznačení stávajících hranic pozemků, vyznačení nových hranic pozemků, zpracování předepsané dokumentace, potvrzení dokumentace katastrálním úřadem.

Rozpětí cen v položce je ovlivněno složitosti právních vztahů k dotčeným nemovitostem, náročnosti určení identických bodů a lomových bodů stávající hranice.

Cena v tabulce nezahrnuje vybudování bodů podrobného bodového polohového pole a cenu za stabilizační materiál.

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU

TABULKA č.10
POPIS MJ CENA v KČ
1 Vytyčení vlastnické hranice v lokalitěs mapou se sáhovým měřítkem. hm 5000-8000
2 Vytyčení vlastnické hranice v lokalitěs mapou s dekadickým měřítkem. hm 5000-7000
3 Vytyčení vlastnické hranice v lokalitěs digitální mapou. hm 4000-7000

Vytyčení hranic pozemku- práce se provádí za účelem vyznačení hranice pozemku v terénu a vyhotovení předepsané dokumentace.

Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm. a) zákona 200/1994 Sb.

Geodetické práce obsahují vyhledání podkladů na katastrálním úřadě, měření v terénu, vytyčení hranice pozemku, předání vytyčené hranice, vyhotovení předepsané dokumentace a její předání katastrálnímu úřadu.

Rozpětí cen v položce je ovlivněno složitosti právních vztahů k dotčeným nemovitostem, náročnosti určení identických bodů a lomových bodů stávající hranice, počtu vlastníků nebo jiných oprávněných osob dotčených vytyčovanou hranicí.

Cena v tabulce nezahrnuje vybudování bodů podrobného bodového polohového pole a cenu za stabilizační materiál.

HODINOVÉ SAZBY

TABULKA č.11
POPIS MJ CENA v KČ
1 Práce technika. hod 250-400
2 Práce zeměměřického inženýra. hod 400-600
3 Práce úředně oprávněného zeměměřického inženýra. hod 550 a výše

Hodinové sazby-hodinovými sazbami se oceňují výkony, které nelze ocenit dle výše uvedených tabulek, jedná se o geodetické i negeodetické práce, hodinovými sazbami lze ocenit i výkony obsažené v tabulkách.

Copyright © 2005 - Geodézie Česká Třebová s.r.o., Palackého 297, Česká Třebová, tel.: 465325930, 465393714,465393715,465393717, email: geodezie@geodezie-ct.cz
vytisknout, přidat do oblíbených
design+code : nagl-nagl.com

NAVRCHOLU.cz